KLUB DOBRÁČ
Dobré Pole 120
Kostelec nad Černými Lesy, 281 63
Zobrazit na mapě

Doprava :
Martin Špáta, tel.: 608 36 30 96

Email : spata.mart@seznam.cz

Doprava pro skupiny do 15Km zdarma!

01/04/2016 - UPOZORNĚNÍ

House mix
Dance night

Klub je také k dispozici pro pořádání různých akcí, jako například: oslava narozenin, večírky, rozloučení se svobodou atd. Volejte vedení.

ZAPOMENUTÉ ODĚVY A PŘEDMĚTY USCHOVÁVÁME ALESPOŇ DVA MĚSÍCE.MŮŽETE SI JE VYZVEDNOUT V SOBOTU NEBO V NEDĚLI NEBO SE INFORMOVAT NA TEL.
608 36 30 96.PROVOZNÍ ŘÁD – Club DobráčKaždý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do objektu s tímto Provozním řádem. Vstupem do objektu vyjadřuje návštěvník souhlas s Provozním řádem a zavazuje se řídit jeho pokyny.

I. Provozovatel
1.1. Provozovatelem objektu Club Dobráč (dále jen Klub) je Martin Špáta, prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále jen Provozovatel), se sídlem Dobré Pole 120, Kostelec nad Černými Lesy, 281 63.

II. Úvodní ustanovení
2.1. Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Klubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky Klubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.
2.2. Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

III. Provozní a návštěvní pokyny
3a. Vstup do objektu/vykázání z objektu:
3.1. Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Klubu.
3.2. Na vstup do Klubu ani na pobyt v Klubu není právní nárok a to, ani když je vstup do Klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku.
3.3. V případě, že je vstup do Klubu zpoplatněn, je vstup do Klubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku vstupenku. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje Návštěvníka k jednorázovému vstupu do Klubu. Zaplacený vstupní poplatek je nevratný.
3.4. Návštěvník je kdykoliv během pobytu v Klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud se Návštěvník odmítá prokázat platnou vstupenkou či předal-li ji jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z Klubu.
3.5. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v Klubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.
3.6. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci Klubu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem z Klubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
3.7. Zakáže-li Provozovatel návštěvníku další setrvání v Klubu, je návštěvník povinen Klub neprodleně opustit. Neuposlechne-li návštěvník výzvu Provozovatele k opuštění Klubu, může být Provozovatelem vyveden.
3.8. Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup.
3.9. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v Klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.
3.10. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách Klubu.
3.11. Provozovatel je oprávněn do Klubu nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, sandále, kraťasy, montérky a jiné pracovní oblečení apod.
3.12. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet nebezpečné předměty - zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do Klubu vpuštěn.
3.13. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru.
3.14. Návštěvníci nesmí do Klubu vnášet vlastní občerstvení-nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické/nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu Klubu, ty budou Provozovatelem zadrženy, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v Klubu je předem dohodnuta s Provozovatelem.
3.15. Provozovatel je oprávněn vykázat z Klubu Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní návštěvníky nebo majetek Klubu.
3.16. Provozovatel je dále oprávněn z Klubu vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v Klubu.
3.17. Dále je v Klubu přísně zakázáno:
-manipulovat s otevřeným ohněm
-požívání omamných či toxických prostředků
-vodění zvířat do Klubu
-manipulace s volným inventářem (kromě židlí), poškozování vybavení Klubu, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
-vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně tanečního prostoru pro tanečnice a stage)
3.18. Zaplacením vstupního poplatku uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s akcí pořádanou v Klubu mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží odměna ani jiná náhrada.

3b. Šatna Klubu, škody na majetku a zdraví návštěvníků, objektu Klubu
3.19. Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v Klubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
3.20. Z bezpečnostních důvodů je doporučeno Návštěvníkům odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny.
3.21. Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně.
3.22. Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.
3.23. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu Klubu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.
3.24. Věci uložené v šatně, k nímž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce.
3.25. Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, po té budou zlikvidovány.
3.26. Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), případně jiný inventář z Klubu.
3.27. Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Klubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.
3.28. Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli Klubu.
3.29. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.
3.30. Vzhledem k platnosti Zákona č. 65/2017 Sb. - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, není povoleno užívání tabákových výrobků uvnitř Klubu. Porušením se dotyčný dopouští porušení zákona a na jeho základě může být postihován.

IV. Provozní doba Clubu Dobráč
4.1. Vstup do objektu je možný pouze v provozní době: - SO: 20:00 - 04:00 hod.
4.2. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.
4.3. Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít Klub v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.
4.4. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne-li počet Návštěvníků pod 20 osob.
4.5. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází Klub, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,-Kč; či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).
4.6. Dojde-li k předčasnému ukončení provozu Klubu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

V. Pohyb před prostorem Klubu
5.1. Vzhledem ke stížnostem na hluk není možný pohyb návštěvníků před prostorem Klubu. Ti se tam zdržují pouze za účelem odjezdu/příjezdu či nejvyšší nutnosti. Během tohoto setrvání mimo provozovnu na ně dohlíží pověřený pracovník.
5.2. Návštěvníci, kteří využijí naší dopravu, se v domluvený čas shromáždí na určeném místě uvnitř Klubu a vyčkají, až budou vyzvání, že je vůz přistaven.
5.3. Návštěvníci, kteří opustí provozovnu za účelem ochlazení se, nebo užití tabákových výrobků, se chovají spořádaně a nenarušují tak Noční klid. (22:00 - 6:00)

VI. Zaplacením vstupního poplatku host přijímá výše uvedená pravidla.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit.

S platností od 1.6.2017

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU.

Kontakty: V naléhavých případech volejte telefonicky:
Evropské číslo tísňového volání ……112
Záchranná služba …………………………… 155
Policie …………………………………………….. 158
Hasiči …………………………………………….. 150

Všechna práva vyhrazena
Copyright ©2007 Martin Špáta - KLUB DOBRÁČ | Michal Holý - IT specialist